Tablica PROW 2014 2020 ZAW KOM 1


Naglowek PROW2014 2020 kolor 1

Umowa podpisana

       Podpisanie umowy2Spółka „ZAW-KOM” w dniu 17 listopada 2016 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarna wodno-ściekowa” pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza – etap III w ramach PROW 2014-2020. Wniosek złożony przez zakład został zweryfikowany i otrzymał pozytywną ocenę oraz ilość punktów wystarczającą do otrzymania pomocy w formie dofinansowania.
21 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została zawarta umowa pomiędzy Spółką, a Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy.
W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w części południowej Kielczy (Mapa poglądowa: kolor turkusowy).
Zakład rozpoczęcie prac budowlanych planuje na wiosnę 2018 roku, a ich zakończenie na jesień. O terminie obowiązkowego przyłączenia mieszkańcy będą informowani indywidualnie.

W przypadku pytań, problemów lub innych spraw związanych z inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny tel. 77 46 22 153, a w przypadku chęci odwiedzenia naszej Spółki zapraszamy do biura nr 3 (parter) w siedzibie Spółki.

Zespół ds. prowadzenia Inwestycji

 

Tablica PROW 2014 2020 ZAW KOM 1a

-------------------------------------

Aktualizacja treści przedstawionej powyżej: 04.08.2017r.

 

 

Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR-4,5 i WR-3,5 w Ciepłowni Miejskiej w Zawadzkiem - efekt ekologiczny

 

W Ciepłowni Miejskiej przy ul. Paderewskiego w Zawadzkiem w II półroczu 2015 r. dokonano modernizacji dwóch układów odpylania spalin dla dwóch kotłów WR-4,5 i WR-3,5. Modernizację wykonała firma I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
Sezon grzewczy 2015/2016 był pierwszym okresem pracy systemu – okresem próbnym, w którym wszyscy uczyliśmy się (pracownicy ciepłowni) obsługiwać i sterować. Natomiast zakończony właśnie sezon grzewczy 2016/2017 był pierwszym pełnym sezonem, w którym instalacja odpylania pracowała nieprzerwanie i bezawaryjnie.
Podstawowym założeniem budowy nowoczesnej instalacji było i jest spełnienie zaostrzonych wymagań dotyczących emisji pyłów do powietrza atmosferycznego, które obowiązują od 1.01.2016 r.  Normy takie zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014, poz.1546). Na mocy rozporządzenia emisja pyłów nie może przekraczać 200 mg/m3 przy zawartości 6 % tlenu dla całego zakresu obciążeń kotła, wcześniej norma ta wynosiła 700 mg/m3. Niewykonanie przez spółkę modernizacji układu odpylania do dnia 31 grudnia 2015 r. mogłoby narazić spółkę na kary finansowe za niedotrzymanie norm emisji pyłów do atmosfery.
Modernizacja instalacji odpylania spalin polegała na wymianie urządzeń odpylających z wykorzystaniem technologii odpylania na filtrach workowych. Każdy kocioł posiada własny układ odpylania.
Spółka uzyskała efekt ekologiczny założony przy rozpoczęciu procesu inwestycyjnego:Wyniki pomiarów spełniły oczekiwania spółki.
Emisja pyłów uzyskana w wyniku pomiarów wyniosła odpowiednio:
W 2016 r.:
•    dla kotła WR-4,5 MW:  34,42 mg/m3 przy 80% obciążeniu kotła,
•    dla kotła WR-3,5 MW: 24,63  mg/m3 przy 85% obciążeniu kotła.
 W porównaniu przed modernizacją:
    W 2012 r.:
•    dla kotła WR-4,5 MW:  122,01 mg/m3 przy 60% obciążeniu kotła,
•    dla kotła WR-3,5 MW: 239,48  mg/m3 przy 89% obciążeniu kotła. Najbardziej widocznym efektem ekologicznym przeprowadzonej modernizacji sytemu odpylania Ciepłowni Miejskiej jest ilość pyłów powstających w procesie oczyszczania spalin, które wywożone są na składowisko odpadów w Kielczy.
W sezonie grzewczym 2016/2017 wywieziono na składowisko odpadów w Kielczy ponad 77 ton pyłów z oczyszczania gazów odlotowych, w porównaniu z latami przed modernizacją instalacji ilość ta kształtowała się na poziomie 10-20 ton (w zależności od temperatury zewnętrznej).

Koszt wykonania modernizacji wyniósł 750 000 zł brutto, z czego 95 % pokryła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

  • 20160218_073453
  • 20160218_073526
  • 20160218_073706
  • WykresOdpylanie

Postęp robót - 27.10.2017r.

odhaczone niebieskie

Zgodnie z początkowymi założeniami zakończono prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kielczy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901. Obecnie rozpoczynają się prace prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich związane z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do granicy województwa.

 

Wykonany zakres robót

 

Postęp robót - 22.09.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 22.09.2017r.

 

Postęp robót - 08.09.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 08.09.2017r.

 

Postęp robót - 28.08.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 28.08.2017r.

 

Postęp robót - 22.08.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 22.08.2017r.

 

Postęp robót - 18.08.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 18.08.2017r.

 

Postęp robót - 06.07.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 06.07.2017r.

 

Teren budowy przekazany

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza w rejonie ulicy Opolskiej  w dniu 26.06.2017r. został przekazany plac budowy.

Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Spółki przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego i jest nim firma: "BUDEXIM" Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.

Zakres oraz plan rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Kielczy został przedstawiony na Mapie poglądowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż po zakończeniu budowy kanalizacji w rejonie ulicy Opolskiej (planowane zakończenie IV kw. 2017) mieszkańcy nie będą mogli włączyć się do nowej sieci. Włączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacji będzie możliwe po zakończeniu kolejnego etapu rozbudowy kanalizacji w Kielczy, który planowany jest na lata 2018/2019. Wcześniejsze rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolskiej jest podyktowane planami modernizacji drogi wojewódzkiej nr 901 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Chcemy, aby budowa kanalizacji sanitarnej została zakończona przed rozpoczęciem modernizacji drogi wojewódzkiej.

Aktualnie przeprowadzone zostały prace związane z geodezyjnym wytyczeniem charakterystycznych punktów sieci. Wszystkich mieszkańców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzenia prac budowlanych. Niech prowadzona budowa będzie naszym wspólnym dziełem.

W przypadku pytań, problemów lub innych spraw związanych z inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny tel. 77 46 22 153, a w przypadku chęci odwiedzenia naszej Spółki zapraszamy do biura nr 3 (parter) w siedzibie Spółki.

Zespół ds. prowadzenia Inwestycji

-------------------------------------

Aktualizacja treści przedstawionej powyżej: 14.11.2017r.

 

 logo RPO zawkomopis

 Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu

Spółka ZAW-KOM zamierza wykonać naklejki oraz tablice informacyjne promujące projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie, który jest współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej znajduje się link do zapytania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Termin składania ofert: 21 września 2012 r. do godziny 14.00.

Oferty można składać drogą:
- elektroniczną:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- listowną: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie,
- faxem: +48 77 4633 504.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania swoich ofert.

Tym samym informujemy, że zapytanie ofertowe zostało w dniu 14.09.2012 wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki.

 

 Informacja dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców Gminy Zawadzkie iż dobiegają końca wszelkie prace związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie”, którego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku.
Cały proces inwestycyjny (zakres rzeczowy) został zakończony w miesiącu maju 2012 i w chwili obecnej trwają prace związane z rozliczaniem inwestycji z instytucjami finansującymi zadanie (Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu).
Na dzień dzisiejszy mieszkańcy są w trakcie podłączania swoich nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach Projektu wykonano:
>>Modernizację oczyszczalni ścieków w Zawadzkiem,
>>Modernizację głównej przepompowni ścieków na ulicy Zielonej w Zawadzkiem,
>>Kanalizację sanitarną w miejscowości Zawadzkie wraz z przepompownią ścieków (1szt.),
>>Kanalizację sanitarną w miejscowości Żędowice wraz z przepompowniami ścieków (8 szt.).

Wszystkie nowowybudowane przepompownie ścieków w Żędowicach i w Zawadzkiem oraz dotychczas istniejące przepompownie ścieków w Zawadzkiem zostały włączone do centralnego systemu sterowania oraz monitorowania pracy urządzeń znajdujących się na tych obiektach.
Obecnie poziom skanalizowania miejscowości Zawadzkie wynosi ok. 99%, a miejscowości Żędowice ok. 95%.

Mapa wybudowanej sieci kanalizacji ZAWADZKIE

Mapa wybudowanej sieci kanalizacji ŻĘDOWICE

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 13,9 mln złotych netto, w tym dofinansowanie wyniosło 8,6 mln złotych. Pozostałą część stanowi pożyczka inwestycyjna w wysokości 4,2 mln złotych zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu oraz środki własne spółki ZAW-KOM.

 

 Możliwość podłączania się do kanalizacji sanitarnej
 

W związku z zakończeniem Kontraktu Nr V  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żędowicach – Żędowice Północ” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie” informujemy, że można rozpocząć prace związane z podłączeniem swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
W A Ż N E !
1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (przed zasypaniem), w przypadku samodzielnej budowy lub wyboru Wariantu III, należy zgłosić wykonane prace do odbioru pod nr telefonu: 77/4622 162 w godz. 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie zwrócili podpisanej UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ proszeni są o NIEZWŁOCZNE uzupełnienie i dostarczenie jej do siedziby spółki (pok. Nr 12).

 

 Informacja dla mieszkańców

Informujemy, że w miesiącu maju 2012 została zakończona inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej w Żędowicach (część północna).
O możliwości podłączania swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej mieszkańcy zostaną poinformowani pismem.

UWAGA!
Mieszkańcy, którzy nie dostarczyli wszystkich dokumentów proszeni są o jak najszybsze ich uzupełnienie oraz dostarczenie do siedziby Spółki.

 

 Zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej c.d.

Poniżej zamieszczono mapę poglądową (aktualną na dzień 30.04.2012r.), na której zostały zawarte informacje dotyczące:

- wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej,
- obszarów, w rejonie których będą prowadzone roboty w następnej kolejności,
- pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej.

Mapa ŻĘDOWICE

 

 Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu

Spółka ZAW-KOM zamierza wydać ulotkę promującą projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie, który jest współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej znajduje się link do zapytania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Termin składania ofert: 16 marca 2012 r. do godziny 14.00.

Oferty można składać drogą:
- elektroniczną:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- listowną: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie,
- faxem: +48 77 4633 504.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania swoich ofert.

Tym samym informujemy, że zapytanie ofertowe zostało w dniu 09.03.2012 wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki.

 

 Zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej

Poniżej zamieszczono mapę poglądową (aktualną na dzień 29.02.2012r.), na której zostały zawarte informacje dotyczące:

- wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej,
- obszarów, w rejonie których będą prowadzone roboty w następnej kolejności,
- pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej.


Mapa ŻĘDOWICE

 

 Uwaga Mieszkańcy Zawadzkiego

 

W związku z zakończeniem realizacji Kontraktu Nr III „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzkiem” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informujemy, że z dniem 06.10.2011 r. można rozpocząć prace związane z podłączeniem nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej. 
Jednocześnie przypominamy, że powyższe prace należy wykonać w terminie 6 miesięcy od powyższej daty (zgodnie § 3 ust. 2 Umowy o realizację przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej).

Informujemy, że od dnia 06.10.2011 do sieci kanalizacji sanitarnej mogą się podłączyć tylko mieszkańcy Zawadzkiego. 
Przypominamy, że miejscowości Żędowice nadal trwają prace budowlane związane z budową kanalizacji. 

W A Ż N E !

1. Właściciele nieruchomości, którzy nie zwrócili podpisanej UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ - prosimy o NIEZWŁOCZNE dostarczenie jej do siedziby spółki (pok. Nr 12).

2. Należy stosować się do postanowień §3 i §4 UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ.

3. Właściciele nieruchomości, którzy nie podpisali Umowy o realizację przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej MUSZĄ wystąpić z wnioskiem do spółki o wydanie Warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz podpisać Umowę przyłączeniową.

 

 Informacje dla mieszkańców
Zapraszamy do lektury zamieszczonych poniżej informacji związanych z realizacją Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie".
Informacja z realizacji inwestycji pdf
 

 Zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej c.d.
Poniżej zamieszczono mapy poglądowe (aktualne na dzień 05.07.2011r.) zawierające informacje na temat:

- wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej,
- obszarów, w rejonie których będą prowadzone roboty w następnej kolejności,
- pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej.

Tym samym informujemy, że roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawadzkie zostały zakończone.


Mapa ZAWADZKIE

 

 

 Budowa kanalizacji w Zawadzkiem i w Żędowicach

ZAWADZKIE
W dalszym ciągu budowana jest sieć w ulicy Waryńskiego (w stronę ul. Opolskiej), a także trwają prace związane z zabudową studni kanalizacyjnej w ulicy Zielonej. Roboty związane z zabudową studni S3 (ul. Zielona) są bardzo trudne pod względem wykonawstwa (studnię wykonuje się na głównym - już istniejącym kolektorze sanitarnym, w rejonie studni S3 występuje wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych).


W następnej kolejności roboty prowadzone będą w ulicy Chopina.

ŻĘDOWICE PÓŁNOC
Zgodnie z harmonogramem w I kw. 2011 roku rozpoczęto roboty budowlane w części Północnej Żędowic. Wykonawcą robót jest firma WODGAZ Sp. z o.o. z Opola. Roboty prowadzone są w ulicy Zielonej, Tuwima oraz Opolskiej wzdłuż numerów 92, 92B, 92C.
W Północnej części Żędowic prowadzone są także prace związane z przesunięciem słupów napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia (przy ulicy Opolskiej).
W najbliższym czasie roboty zostaną rozpoczęte w rejonie: 
-ulicy XXX-lecia – fragment od numeru 15 do 31,
-ulicy Kopernika,
-ulicy Piaskowej,
-ulicy Harcerskiej,
-ulicy Opolskiej (w tej części roboty będą związane z wykonywaniem komór startowych w celu wykonania poprzecznych odcinków pod ulicą Opolską). 

 

 Budowa kanalizacji c. d.
Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zawadzkiem i w Żędowicach POŁUDNIE.

Obecnie roboty prowadzone są w rejonie ulic: Zielonej oraz Chopina w Zawadzkiem, a także 1-go Maja i Ks. Wajdy w Żędowicach.

 

 Budowa kanalizacji w Zawadzkiem oraz w Żędowicach POŁUDNIE
Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami w IV kwartale br. rozpoczęte zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Waryńskiego w Zawadzkiem oraz w ulicy 1-go Maja w Żędowicach - Żędowice Południe.
 

 Budowa kanalizacji rozpoczęta...
W dniu 12.08.2010 na ulicy Zielonej w Zawadzkiem rozpoczęte zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Mieszkańców za utrudnienia w dojeździe do swoich posesji przepraszamy.

 

 

 Prezentacja "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie"
Zapraszamy do zobaczenia prezentacji.
Pobierz prezentację (prezentacja.ppt - 2.42 MB)
 

 Podpisanie umowy
Dnia 26 lutego 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisaliśmy umowę o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach działania pt.:Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wielkość inwestycji wynosi 14.479.735,59 zł z czego 9.194.632,09 zł jest dofinansowaniem, a 5.285.103,50 zł to wkład własny Spółki.

Aktualnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.